Εκτύπωση

Πιστοποιητικά

Η Maconstruction διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

ISO 9001 : 2008
H εταιρεία:
Kαταγράφει τους δείκτες απόδοσης των διεργασιών της εταιρείας καθώς επίσης και τον τρόπο μέτρησής τους και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
ISO 14001 : 2004
H εταιρεία:**
α.εντοπίζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που άπτονται της λειτουργίας της και καθορίζει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον,**
β.βαθμολογεί και ιεραρχεί τη σημαντικότητά τους,**
γ.καθορίζει περιβαλλοντικούς σκοπούς και θέτει μετρήσιμους στόχους,** προγραμματίζει και εφαρμόζει μέτρα, ανάλογα προς τη σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιδράσεων, για την επίτευξη των τεθέντων στόχων.
OHSAS 18001 : 2007
H εταιρεία:
Κάνει ορθολογική χρήση και διαχείριση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργασιακούς χώρους, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων στους κινδύνους που ενέχει η εργασία τους και, αφετέρου ο καθορίζεται, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, ο απαραίτητος εξοπλισμός προστασίας των εργαζομένων, κατά την εκτέλεση των εργασιών τους στο χώρο της εταιρείας.

Για άμεση Επικοινωνία

Διεύθυνση
Λ. Πεντέλης 96, Βριλήσσια
Τηλ.
210.68.39.246
Στείλτε μας μήνυμα
συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας