Skip to main content

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος

Στην MA.CON.STRUCTION, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και μέλημα κάθε εργαζόμενου, είναι:

 • να παρέχει στους πελάτες δημιουργικές, καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον υφίστανται,

 • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την εν γένει λειτουργία της εταιρείας συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και την Πολιτική Ποιότητας, την υγεία & ασφάλεια της εργασίας και το περιβάλλον, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής.

Γενικοί στόχοι ποιότητας της εταιρείας είναι:

 • η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες,

 • η εστίαση και συνεχής παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους,

 • η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, υπεργολάβων/προμηθευτών, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών,

 • η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών.

 • η συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας

Ειδικότερα, η MA.CON.STRUCTION δεσμεύεται να:

 • λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,

 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν στην υγεία & ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος και το προϊόν,καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα ποιότητας, υγείας & ασφάλειας της εργασίας και περιβάλλοντος,

 • συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος,

 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) με τον πιο αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο,

 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της,

 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,

 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας της εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος,

 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους και τον κοινωνικό περίγυρο.

Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτήν και τους πελάτες της.

Για την ορθή λειτουργία του Συστήματος, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σύνολο του προσωπικού. Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού, μέσω της υποβολής προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας. Σκοπός της εταιρείας είναι να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους σε ένα μόνιμο κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό της.

Αντίγραφο της Πολιτικής έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό της εταιρείας με κατάλληλους τρόπους, για να υπενθυμίζει σε όλους τους εργαζόμενους την ευθύνη τους, σε σχέση με την ποιότητα, την υγεία & ασφάλεια στην εργασία, καθώς και με την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πολιτική είναι, επίσης, διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για το λόγο αυτό, αντίγραφό της υπάρχει και στη Γραμματεία.

Η Πολιτική εγκρίνεται από τη Διοίκηση της MA.CON.STRUCTION, παράλληλα με την έγκριση του παρόντος Εγχειριδίου, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, και η καταλληλότητά της αποτελεί αντικείμενο της Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Για την MA.CON.STRUCTION
Κωνσταντίνος Παπανδρέου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.