Skip to main content
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβούλου

Ο Αναπτυξιακός Νόμος της χώρας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις (άνω των €100.000) στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα, για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η προς υλοποίηση επένδυση.

Σκοπός του είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α΄,Β΄,Γ΄) με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ήτοι:

Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της Βοιωτίας.

Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.

Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 38)].
Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής:

Η ομάδα της Ma Con.Struction A.E. κατέχει σημαντικότατη τεχνογνωσία στην κατάρτιση φακέλων υποψηφιότητας για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ευεργετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου καθώς και στην διαχείριση της υλοποίησής τους. Η τεχνογνωσία αυτή ξεκινάει από το 1998 (Νόμος 2601/1998) και περιλαμβάνει την υπαγωγή σημαντικότατων επενδύσεων οι οποίες, στη συνέχεια, υλοποιήθηκαν με επιτυχία από τους φορείς τους (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις). Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΘΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η εταιρία Ma Con.Struction A.E. στα πλαίσια εκπόνησης της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για την υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση φακέλου αίτησης υπαγωγής
  • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου.
  • Οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία και δικαιολογητικά.
  • Ηλεκτρονική υποβολή - κατάθεση του φακέλου αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια Υπηρεσία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Η διαχείριση του φακέλου υπαγωγής ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή της τεχνικοοικονομικής μελέτης και ειδικότερα από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου καταθέσεως του φακέλου αίτησης υπαγωγής. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της πρότασης και υποβολή πρόσθετων στοιχείων, οι οποίες θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία υποδοχής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/2011.
  • Τεχνική υποστήριξη της οικονομοτεχνικής μελέτης όσον αφορά την βιωσιμότητα και την ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου.Ενημέρωση και καθοδήγηση του επενδυτή σε όλα τα στάδια αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥΗ διαχείριση του επενδυτικού έργου ξεκινά με την δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης υπαγωγής στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επενδυτικού έργου.
  • Αίτηση για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Υποβολή εκθέσεων για την πορεία του έργου στους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την παρακολούθησή του.
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.